„Kto jest obsługiwany, a nie wspomagany, jest w pewien sposób ograniczony w swojej niezależności. Dla godności ludzkiej pojęcie to jest fundamentalne: Nie chcę być obsługiwany, ponieważ nie jestem bezradny, ale musimy sobie pomagać, ponieważ jesteśmy istotami społecznymi – oto co należy zrozumieć, by móc poczuć się naprawdę wolnym.”

Maria Montessori


Pedagogika Marii Montessori to metoda, która polega, najogólniej ujmując, na umożliwieniu dziecku wszechstronnego rozwoju – społecznego, kulturowego, duchowego i fizycznego, przede wszystkim poprzez pobudzanie do samodzielnych działań i doświadczanie świata wieloma zmysłami Wspiera jego kreatywność, a także spontaniczną i twórczą aktywność. Obecnie coraz większą popularnością cieszą się szkoły i przedszkola prowadzone w duchu Montessori. Jak pokazały doświadczenia austriackiej pedagog i trenerki geragogiki Christiny Mitterlechner, nie jest to tylko metoda dla dzieci. Elementy istotne w edukacji młodych, można przełożyć na rozwój i wspieranie osób starszych, seniorów. W Polsce myślenie o wspieraniu seniorów właśnie poprzez wykorzystanie metody Marii Montessori dopiero zaczyna kiełkować.

Nasz program jest skoncentrowany na podstawowych założeniach pedagogiki Marii Montessori, skoncentrowany na ponadczasowych wartościach: godność i szacunek. Nasza dewiza to „Pomóż mi to zrobić samodzielnie”.

Indywidualny plan rozwoju osobistego

Nasza praca jest skoncentrowana na osobie. Opiera się na identyfikacji, ocenie i wykorzystaniu zachowanych umiejętności, potencjału i możliwości danej osoby i dostosowaniu działań do danej osoby (przy jednoczesnym poszanowaniu jej tożsamości). Chcemy wspierać w seniorach przekonanie, że pomimo występowania różnych trudności, czy też ograniczeń (poznawczych, związanych z niepełnosprawnościami), rozwój osobisty jest nadal możliwy.

Wspieranie samodzielności

Zgodnie z dewizą metody Montessori: „pomóż mi zrobić to samodzielnie”, nie chcemy wyręczać naszych seniorów, ale wspierać we własnych próbach, nawet jeśli są niezgrabne i trwają długo. Rolą opiekuna jest obserwacja, a pomoc tylko w niezbędnym minimum. Samodzielność wzmacnia poczucie sprawczości a co za tym idzie, poczucie własnej wartości, godności. Zamiast kierować uwagę na pogłębiające się, w związku z upływającymi latami, deficyty i odstępstwa od norm, przede wszystkim naszą uwagę kierujemy na to, co senior potrafi. Staramy się na różne sposoby aktywizować seniorów na różnych płaszczyznach. Od codziennych czynności po udział w różnych wydarzeniach. Ta droga pomoże im utrzymać lub odzyskać część utraconych umiejętności a także rozwinąć nowe zainteresowania, nowe formy komunikacji z otoczeniem. Da im również motywację do działania.

Przygotowane otoczenie

Nasze otoczenie jest zaprojektowane tak, aby wspierać autonomię. Ponieważ, jak mawiała Maria Montessori „Największym źródłem zniechęcenia jest przekonanie, że człowiek nie jest w stanie nic zrobić”.

Pomoce edukacyjne

Wykorzystując metodę Marii Montessori chcemy skupić się na niefarmakologicznych metodach terapeutycznych stosowanych z sukcesem w wielu ośrodkach zagranicznych. W naszym domu są specjalnie przygotowane zestawy materiałów do samodzielnej lub grupowej pracy. Inspirują naszych seniorów do twórczego działania i aktywnego spędzania wolnego czasu. Część z nich związana jest z zainteresowaniami, hobby domowników. Niektóre związane są ze zdobywaniem nowej wiedzy, nowych doświadczeń i umiejętności. Do dyspozycji są też zestawy materiałów do ćwiczenia pamięci, czy też specjalne zestawy bezpośrednio związane z indywidualnym planem rozwoju osobistego domowników. Dobór pomocy edukacyjnych w naszym domu jest organizowany przez personel na podstawie indywidualnego planu rozwoju naszych podopiecznych. W zależności od ich potrzeb, możliwości i zainteresowań.

Zaangażowanie w codzienne czynności, prace domowe

Zaangażowanie w proste codzienne czynności okazuje się jednym z kluczy do tego, by ludzie zachowali radość, spokój i spełnienie. Żeby czuli się potrzebni, mieli swoje odpowiedzialności. Podtrzymanie samodzielności i niezależności seniorów z jednoczesnym zapewnieniem im bezpieczeństwa jest niewątpliwie jednym z celów nowocześniej opieki nad osobami starszymi (również z zaburzeniami funkcji poznawczych).

Budowanie poczucia bycia członkiem wspólnoty

Opierając się na konkretnych i łatwych do zastosowania rozwiązaniach, chcemy obejść deficyty osób (u których niewątpliwie wraz z wiekiem mogą pogłębiać się zaburzenia neuropoznawcze) i wykorzystywać ich zachowane umiejętności oraz inne zasoby, które mogą zostać ofiarowane na rzecz wspólnoty. Chcemy wykorzystać rolę prostych codziennych zajęć - zaspokajają one uniwersalne potrzeby ludzi (również z różnymi trudnościami, niepełnosprawnościami) i pomagają im istnieć jako pełnowartościowym członkom wspólnoty. Chcemy wspierać ich w utrzymaniu lub odzyskaniu poczucia kontroli nad swoim życiem poprzez umożliwienie im wyboru roli w społeczności oraz odpowiedzialności pełnionych na rzecz całej wspólnoty. Wierzymy, że poczucie przynależności do wspólnoty jest ważną potrzebą, która znacząco wpływa na komfort psychiczny człowieka.

Osoba opiekuna – przewodnika

Metoda Marii Montessori opiera się na obserwacji i koncentruje swoje działania na umożliwianiu rozwoju potencjału człowieka bazując na ocenie jego zdolności sensorycznych, fizycznych. Nasz zespół ma za zadanie tworzyć i dostosowywać działania do ludzi i ich umiejętności. Koncentrować się na ich zainteresowaniach i inspirować do aktywności. Zwiększać zaangażowanie seniorów, poprzez udział w życiu codziennym jak i w różnych wydarzeniach.

Kontakt z naturą

Wykorzystując położenie naszego domu chcemy wykorzystać wszystkie terapeutyczne możliwości kontaktu z naturą. Maria Montessori uważała, że jest on potrzebny dla rozwoju psychicznego człowieka.